Stichting Visual Perspectives

STICHTING VISUAL PERSPECTIVES

Piet Prinsstraat 41 • 1271 XD Huizen • T +31 6 40103479 • IBAN: NL47 ABNA 0457073608 • KVK 05073497

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Stichting Visual Perspectives
Fiscaal nr. 8125.10.082
Postadres: Piet Prinsstraat 41 • 1271 XD Huizen
Telefoon: +31 6 40103479
E-mailadres: info@stichtingvisualperspectives.nl
Bankrek.: NL47 ABNA 0457 073608

Bestuurssamenstelling
Voorzitter : A.J. Wittekamp
Penningmeester : J. Spijkerman
Secretaris : H.D. de Klijn - van Hartingsveldt

Doelstelling
De Stichting SVP heeft ten doel om door middel van literaire- en beeldende vormen van kunst bekendheid te geven aan het Joods-Christelijke gedachtengoed. De wens is dat de relatie tussen Joden en christenen verbetert. Er is veel kapotgemaakt door de eeuwenlange haat ten aanzien van het Joodse volk waardoor grote verwijdering en scepsis bij hen is ontstaan.

De Stichting SVP wil zich daarom inspannen Israël te zegenen door verschillende activiteiten zoals:
• het uitgeven van boeken;
• het houden van lezingen;
• het schenken van kunstwerken aan non-profit organisaties in Israël, geproduceerd door Marc de Klijn en Henny van Hartingsveldt.

Beleidsplan 2022
Verwezenlijking van de doelstelling, o.a. door:
a. schilderkunst (Marc de Klijn)
b. keramische beelden (Henny van Hartingsveldt)
c. het houden van lezingen (Marc en Henny de Klijn)

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door sponsors die de stichting een warm hart toedragen en daardoor het uitvoerende werk mogelijk maken.

Het vermogen van de stichting wordt beheerd door de penningmeester op 2 bankrekeningen en besteed aan de eerder genoemde doelstellingen. Jaarlijks wordt een jaarrekening over het voorgaande jaar opgesteld, gecontroleerd door een kascommissie en vastgesteld in een bestuursvergadering. Vervolgens wordt deze binnen de voorgeschreven termijn gepubliceerd op de website van de stichting.

Beloningsbeleid
De stichting heeft geen medewerkers in loondienst. De bij de stichting betrokken medewerkers (inclusief bestuursleden), die (vrijwillig) hun diensten ten behoeve van Stichting Visual Perspectives verrichten, ontvangen geen beloning. Specifiek ten behoeve van het werk en de activiteiten van de stichting gemaakte kosten, kunnen door medewerkers worden gedeclareerd.

Uitgeoefende activiteiten 2022
Hierbij wordt verwezen naar het Beleidsplan 2022; activiteiten werden deels in Israël verricht, in het kader van bepaalde projecten.

Download:
ANBI-omschrijving-projecten-2022.pdf

ANBI info Stichting Visual Perspectives

Download:
ANBI-SVP-2022-website-2023.pdf
ANBI-SVP-2021-website-2022.pdf
ANBI-SVP-2020-website-2021.pdf
ANBI-SVP-2019-website-2020.pdf
ANBI-SVP-2018-website-2019.pdf
ANBI-SVP-2017-website-2018.pdf
ANBI-SVP-2016-website-2017.pdf
ANBI-SVP-2015-website-2016.pdf
ANBI-SVP-2014-website-2015.pdf
ANBI-SVP-2013-website-2014.pdf

Jaarrekening 2022

Download:
JRK-SVP-2022.pdf

Jaarrekeningen voorgaande jaren:
JRK-SVP-2021.pdf
JRK-SVP-2020.pdf
JRK-SVP-2019.pdf
JRK-SVP-2018.pdf
JRK-SVP-2017.pdf
JRK-SVP-2016.pdf
JRK-SVP-2015.pdf
JRK-SVP-2014.pdf
JRK-SVP-2013.pdf

Comité van aanbeveling:
Drs. Els J. van Dijk, Veenendaal
Drs. Bob Goudzwaard, Driebergen-Rijssenburg
Prof. Dr. Willem J. Ouweneel, Houten
Drs. Evert W.P. van der Poll, Toulouse (Frankrijk)
Ds. C.P. Sybrandi, Lelystad.

Navigeer naar boven

Stichting SVP stelt zich ten doel om door middel van visuele middelen, beeld en tekst, de relatie tussen Joden en Christenen te bevorderen,
alsmede bekendheid te geven aan het joods/christelijke gedachtegoed en aandacht te vragen voor het Joodse volk en de rol van Israël in de Bijbel.